Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

312/2015
Ruch - Julian Tuwim
Wstali, chodzą. O jak uroczo! Oto zdarzenia. Nie wiem po co.  Chodzą, idą. W sprawach idą. Przyjdą, załatwią i znowu wyjdą.  Wstali, iżby. Chodzą, ażeby. Oto cele. Oto potrzeby. 
On dla wszystkich. Wszyscy dla niego.  O, jak śmiesznie! Bo nie wiem dlaczego. 
Kroki po liniach. Myśli w głowie.  Nakręcony, ruchomy człowiek!
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid
4341 3764 500
Reposted fromrawriot rawriot
5994 bcc2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
1376 d990
Reposted fromanewryzm anewryzm
3102 2e17
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
3356 edd4 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
4821 e0d9 500
Reposted fromsolodor solodor
9583 397a 500
Reposted fromkurtzprzezce kurtzprzezce
Ale myli się pan, jeśli myśli, że radość życia płynie głównie z kontaktów międzyludzkich. Bóg jest wszędzie dookoła. Jest we wszystkim. Jest we wszystkim, co możemy doświadczyć. Ludzie tylko muszą zmienić sposób patrzenia na to.
— "Into the Wild" (2007)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viakomplikacja komplikacja

March 01 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

January 04 2015

3221 e433 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija

December 10 2014

0195 29ba 500
Easy-peasy
Reposted fromhighringo highringo
0512 4990 500
Reposted frommhsa mhsa
5723 1375
2875 3b51 500
Reposted fromHanz Hanz viakomplikacja komplikacja
9681 c519
Reposted fromkoprobo koprobo viakomplikacja komplikacja

October 12 2014

1367 8d3d 500
Reposted fromkapar kapar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl